انتخاب پانل

انتخاب می تواند از مراحل زیر صورت پذیرد: